Menu

 

Urbárskeho spolumajiteľstvo

pozemkové spoločenstvo Belá 590

 

                                                                                               

 

             POZVÁNKA

 

Srdečne Vás pozývame nariadneValné zhromaždenie
vlastníkov  spoločnej  nehnuteľnosti Urbárskeho
 spolumajiteľstva – pozemkového spoločenstva Belá,
 ktoré sa uskutoční dňa: 23.03.2019

 

 

(sobota) o 14: 00 hodine,v kinosále Kultúrneho domu Belá

 

 
Program:

 1. Prezentácia od 13.30 hod.- 14.00 hod.
 2. Privítanie a úvod
 3. Voľba komisií a overovateľa zápisnice
 4. Zmeny v zmluve o Pozemkovom spoločenstve a v Stanovách PS ( podľa zákona 110/2018 o pozemkových spoločenstvách) ich schválenie.
 5. Správa o hospodárení a ročná uzávierka za rok 2018
 6. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2018
 7. Lesný hospodársky plán, jeho plnenie za rok 2018 a návrh na 2019
 8. Správa Dozornej rady
 9. Voľby do výboru a dozornej rady Urbárskeho spolumajiteľstva PS na ďalšie volebné obdobie
 10. Rôzne-Diskusia
 11. Uznesenie
 12. Záver

 Podiely v hotovosti sa vyplácajú až po schválení ročnej uzávierky VČS t. j. po ukončení schôdze.V Belej, dňa 13.02.2019

                                                                                       

 

Ján Boháč         
                                                                                 Predseda spoločenstva

 

V prípade, ak sa rozhodnete nezúčastniť na VČS, môže Vás zastupoval zástupca, ktorého poveríte splnomocnením, ktoré je súčasťou tejto pozvánky.(viď druhu stranu pozvánky)


Váš zástupca sa pri prezentácii musí preukázať Vami podpísaným splnomocnením.

 

Tiež upozorňujeme, že podmienkou na vyplatenie podielov zo zisku je schválenie ročnej uzávierky a návrhu rozdelenia  hospodárskeho výsledku (rok 2018) nadpolovičnou väčšinou všetkých členov vrátanie hlasov Vami poverených splnomocnencov

 

V prípade že VČS nebude uznášania schopná bude počítaná ako prvá čiastková schôdza.

 


KalendárPočasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Návštevnosť
TOPlist