Volenými orgánmi spoločenstva podľa zákona č. 97/2013 Z.z. sú výbor, dozorná rada a iné orgány spoločenstva zriadené zmluvou o spoločenstve. Výbor má mať najmenej päť členov a dozorná rada najmenej troch členov.

Zmluvou o pozemkovom spoločenstve prijatou zhromaždením určené ako orgány spoločenstva výbor, ktorý má sedem členov a dozorná rada, ktorá má troch členov.

Výbor spoločenstva

Predseda spoločenstva:
Podpredseda spoločenstva:

Finančný hospodár:

Ing. Daniel Užák
Jozef Dvorský
Roman Strásky

Dozorná rada

Predseda rady:
Členovia:
Ján Kubáň
František Ďurana
Jozef Franek ml.

Pracovné funkcie

Odborný lesný hospodár
Lesník:
Strojník: 
Ing. Ivan Záhorec
Roman Strásky
Ľubomír Hodoň

Členovia

Jozef Franek
Milan Fujdiak
Ján Káčer
Jozef Lipka
Richard Mahút
Vladimír Nemček
Ing. Ján Pechota
Ján Srniak
Jaroslav Strásky
Michal Vlk